wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Ontginning van het Hoogveen Wâlden Beekdalen Gaasterland Natuurgebieden Flora Fauna


Flora v.h. Drents district:

Voor de overzichtelijkheid heb ik al mijn foto's van veenmossen in dit blokje geplaatst. Er zitten ook soorten van vochtige heide en moerasbos tussen maar het voorkomen overlapt bij veel soorten.

Hoogveen

Hoogveen is een natuurlijk habitattype dat onder de juiste omstandigheden op zandgrond kan ontstaan. Nodig zijn: een vochtig gematigd klimaat, slecht doorlaatbare vlakke bodem en schone lucht. In waterplassen groeien planten die de plas opvullen met veen. Boven het gemiddelde waterpeil wordt de plas uitsluitend gevoed met regenwater. Veenmossen kunnen hier groeien. Ze houden water vast en creëeren hun eigen milieu. Veenmos groeit maar door en kan uiteindelijk het hele omringende landschap bedekken.

↓ Bossen
↓ Stuifzandheide
↓ Vochtige Heiden
↓ Hooilanden in Beekdalen

Gewoon Veenmos, Sphagnum palustre Gewimperd Veenmos, Sphagnum fimbriatum Haakveenmos, Sphagnum squarrosum Zacht Veenmos, Sphagnum tenellum Kussentjesveenmos, Sphagnum compactum Waterveenmos, Sphagnum cuspidatum - natte vorm Waterveenmos, Sphagnum cuspidatum - droge vorm Fraai Veenmos, Sphagnum fallax Wrattig Veenmos, Sphagnum papillosum Hoogveenveenmos, Sphagnum magellanicum Kleine Veenbes, Vaccinium oxycoccos Lavendelhei, Andromeda polifolia
↑ Bossen

In een natuurlijke situatie groeien op de Nederlandse zandgrond gematigde bossen op plaatsen waar geen hoogveen is. Dat kunnen zijn: droge plekken, hellingen of zandkoppen die boven het veen uitsteken en in beekdalen. In Nederland zijn geen natuurlijk bossen meer. Alle huidige bossen zijn min of meer beďnvloed door mensenlijk handelen.

Beuk, Fagus sylvatica  Zomereik, Quercus robur Grove den, Pinus sylvestris Brede stekelvaren, Dryopteris dilatata Dalkruid, Maianthemum bifolium Geel Nagelkruid, Geum urbanum Look-zonder-look, Alliaria petiolata Robertskruid, Geranium robertianum Gewone Salomonszegel, Polygonatum multiflorum
↑ Stuifzandheide

Stuifzandheide (H2310) is een habitattype, eigenlijk meer een landschap met een mozaďek van heide, stuifzand en heischraal grasland. Het is een half natuurlijk landschap dat door toedoen van de mens is ontstaan vanuit bos. Houtkap, branden, plaggen en het gebruik als landbouwgrond heeft de bodem uitgeput. Als men stopt met het gebruik van het gebied zal het zich na verloop van tijd terug ontwikkelen naar bos. Om stuifzandheide te behouden is beheer noodzakelijk.

Zandzegge, Carex arenaria Grove Den, Pinus sylvestris Grondster, Illecebrum verticillatum Buntgras, Corynephorus canescens Trekrus, Juncus squarrosus Ruig Haarmos, Polytrichum piliferum Borstelgras, Nardus stricta Zandblauwtje, Jasione montana Struikhei, Calluna vulgaris Jeneverbes, Juniperus communis Wilde Tijm, Thymus serpyllum Pilzegge, Carex pilulifera Valkruid, Arnica montana Klokjesgentiaan, Gentiana pneumonanthe Klein Vogelpootje, Ornithopus perpusillus
↑ Vochtige Heiden

Het betreft hier Vochtige Heiden van de hogere zandgrond. Ook op laagveen komt Vochtige Heide voor, die komen bij tabblad 'Veen' aan bod.

Vochtige Heiden hebben een schrale, natte en zure bodem. Kenmerkend is het grote aandeel van Gewone Dophei in de begroeiing. De heiden komen voor in de flank van beekdalen, in laagten met een ondoorlaatbare bodem en aan de randen van vennen. Ik toon hier ook enkele soorten die in het water van een ven groeien.

Gewone Dophei, Erica tetralix Veenmossen in Vochtige Heide Veenbies, Trichophorum germanicum Beenbreek, Narthecium ossifragum Moeraswolfsklauw, Lycopodiella inundata Kleine Zonnedauw, Drosera intermedia Borstelbies, Isolepis setacea Bruine Snavelbies, Rhynchospora fusca Gewone Waterbies, Eleocharis palustris Veelstengelige Waterbies, Eleocharis multicaulis Knolrus, Juncus bulbosus Drijvende Egelskop, Sparganium angustifolium
↑ Hooilanden in Beekdalen

Hooiland is grasland dat te drassig is om vee te weiden. Men kon het hooiland alleen jaarlijks maaien voor hooi. Toevoer van mineralen vond plaats door overstroming van de beek of kwelwater dicht onder het maaiveld. Hierdoor verschraalde de bodem. Verschillen in bodem en waterhuishouding zorgden voor verschillende typen soortenrijke hooilanden. In de 20e eeuw zijn door de uitvinding van kunstmest hooilanden grootschailg ontgonnen. Het oppervlak is hierdoor sterk teruggelopen. De restanten die er nog zijn moeten met beheer dat lijkt op het gebruik van vroeger, in stand worden gehouden.

Blauwe Zegge, Carex panicea Blonde Zegge, Carex hostiana Sterzegge, Carex echinata Biezenknoppen, Juncus conglomeratus Veldrus, Juncus acutiflorus Veelbloemige Veldbies, Luzula multiflora Gewoon Reukgras, Anthoxanthum odoratum Kale Jonker, Cirsium palustre Spaanse Ruiter, Cirsium dissectum Grote Ratelaar, Rhinanthus angustifolius Blauwe Knoop, Succisa pratensis Tormentil, Potentilla erecta Grote Wederik, Lysimachia vulgaris Brede Orchis, Dactylorhiza majalis Gevlekte Orchis
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen