wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Ontginning van het Hoogveen W‚lden Beekdalen Gaasterland Natuurgebieden Flora Fauna


Natura 2000 zand & keileem:

Drents-Friese Wold

Het Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold omvat drie gebieden: Drents-Friese Wold, Leggelderveld en Schaopedobbe. Het is een afwisselend gebied met naald- en loofbossen, stuifzand, heidevelden, vennen, hoogveentjes en bloemrijke graslanden.

De hoogteverschillen in het terrein zijn ontstaan in het Saalien, de voorlaatste ijstijd. In het Weichselien, dat daarop volgde, is het gebied met zand overstoven en zijn er smelwatergeulen gevormd. Na de ijstijden raakte het gebied bedekt met bos en hoogveen. Met de komst van de Mens is door het gebruik de variatie ontstaan. Keileem in de ondergrond is bepalend voor de hydrologische omstandigheden.

↓ FochteloŽrveen
↓ Bakkeveense Duinen
↓ Wijnjeterperschar
↓ van Oordt's Mersken

Oude Eikenbossen bij Wapse Hoogveen in het Groote Veen Drooggevallen oever van de Grenspoel Overzicht van een nevelig Aekingerzand Zonsopkomst boven het Aekingerzand Levend Stuifzand op het Aekingerzand Ribbels in het Stuifzand Zonsopkomst over de Bloeiende Heide op het Aekingerzand Schapen op de Heide van het Aekingerzand Heide tijdens de Droge zomer van 2018 Uitgestoven Podzolbodem Aekingerzand Hagelbuien boven het Stuifzand Berijpte pollen in het Stuifzand Winter op het Aekingerzand Gerooide jonge Dennen dienen als bescherming voor een Jeneverbes Kappen om een gevariŽerd Bostype te krijgen Verwijderen teellaag in het stroomdal van de Vledder Aa Sneeuw in de Schaopedobbe
↑ FochteloŽrveen

Tot ongeveer 500 n.Chr. waren grote delen van Nederland bedekt met venen die zichzelf verjongden en in stand hielden: 'actieve hoogvenen' (H7110a). Tegenwoordig zijn daar hooguit enkele tientallen hectare van over. In het FochteloŽrveen is nog een kleine kern actief hoogveen aanwezig, verreweg het grootste gedeelte van het gebied bestaat uit herstellend hoogveen (H7120). Dit is hoogveen waarvan de toplaag door verdroging en bemesting niet meer groeit, herstel is echter nog mogelijk. Het FochteloŽrveen is aangewezen als Natura 2000-gebied omdat hier goede kansen liggen voor herstel van 'actief hoogveen'.

Winterbeeld van het FochteloŽrveen Hydrologie van FochteloŽrveen met een sfeerbeeld Herstellend Hoogveen H7120 Voorbeeld van Actief Hoogveen in een ven op het Dwingelderveld Akker met Kraanvogels bij het FochteloŽrveen Leeg Levende Veenmossen in het FochteloŽrveen Lavendelhei in het FochteloŽrveen Verdroging van het FochteloŽrveen Stikstofmeetpunt op het FochteloŽrveen Opslag van Berkjes in het FochteloŽrveen Pijpenstrootje in het FochteloŽrveen Natuurontwikkeling aan de randen van het FochteloŽrveen Leeg Leeg Bufferzone bij het Kleine Veen Hoogveenrand met Berken Ondergelopen bos in de randzone van het FochteloŽrveen
↑ Bakkeveense Duinen

Het gebied ligt in het brongebied van de Boorne en bestaat uit twee heidegebieden, de Bakkeveense Duinen en it Mandefjild. Daaromheen liggen bossen en graslanden. Over de hoge zandrug in it Mandefjild ligt het restant van een 700 jaar oude handelsroute vanuit Duitsland naar het westen. De duinen en de oude handelsroute zijn afgesloten en alleen nog te bekijken vanaf een wandelpad dat er omheen loopt. De foto's in dit blokje zijn gemaakt toen die delen nog toegankelijk waren.

Bossen van de randzone van de Bakkeveense Duinen Begroeide stuifduinen Hei tijdens een droge zomer Herfstimpressie van de Bakkeveense Duinen Holleweg over de Heide Nevelachtig heidelandschap Vliegden in de Sneeuw Berk in Tegenlicht Verbossing van een Heideveld
↑ Wijnjeterperschar

Het Wijnjeterperschar (ook Wijnjeterper Schar) ligt in de zuidelijke flank van het beekdal van de Boorne. Onder het gebied ligt keileem en er zijn behoorlijke hoogteverschillen. Van 6,00m NAP in het zuiden tot 1,10m NAP vlak bij de beek. Ook in het terrein zelf liggen hogere delen en diepere slenken. In de slenken komt kwelwater aan de oppervlakte. Binnen het gebied is veel variatie: droge heide en vennen op de hogere delen, houtwallen en bijzondere beekdal hooilanden daartussen.

In 2015 is het gebied opnieuw ingericht: een boerderij is afgebroken, de verharde Nije Heawei is verwijderd, agrarisch grasland is geplagd, sloten gedempt, oorspronkelijke hoogteverschillen hersteld en de restanten van een slenk zijn aangepast om een natuurlijke waterafvoer mogelijk te maken.

Overzicht van het Wijnjeterper Schar in de vroege ochtend Droge Heide in het hoge deel van het Wijnjeterperschar Begrazing met Drents Heideschaap Oude meander in het Beekdal Ree in het landschap van de voormalige Nije Heawei Centrale Slenk in het Wijnjeterper Schar Doorgebroken zandpad na herinrichting Bosrand met Mantel van Struiken Spaanse Ruiters in een Blauwgrasland Blauwgrasland in het Wijnjeterperschar Gefaseerd maaien van Blauwgrasland Hooiland met OrchideŽn ReliŽf in een Hooiland van het Wijnjeterperschar Valhout in een stukje Bos van het Wijnjeterper Schar Ochtendnevel boven een Ven Spinnenwebben in de Ochtendzon Opening in een Houtwal Mistig Winterlandschap Eik in berijpt landschap
↑ van Oordt's Mersken

Van Oordt's Mersken is een deel van het beekdal van het Koningsdiep (de Boorne). Het gebied ligt in de overgang van zand naar laagveen. Het oosten is zandig en relatief hoog. Hier groeit heide, zijn bosjes en schrale graslanden. Het lage westelijke deel wordt 's winters regelmatig door de beek overstroomd, hier zijn graslanden voor weidevogels, dotterbloemhooilanden en zeggenvegetaties.

Koningsdiep, van Oordt's Mersken Graslanden vanaf de de dijk bij Janssen Stichting Zandpad langs de van Oordt's Mersken Huisplaats van het voormalige DulfhŻs Bloemen en plas-dras in de Dulf Vochtige Weidevogelgraslanden de Dulf Vochtige Hooilanden in de Dulf Brug over de Schipsloot bij Terwispel Helofytenfilter bij de Schipsloot Bouwespolder, van Oordt's Mersken Bouwepoldersplas Bos op de Hege Geasten Schraalland en houtwallen in het oosten van de van oordt's Mersken Heide en Bos van het Terwispeler Grootschar Bloemrijk grasland bij Rome
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen