wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Oostergo Westergo Polders Flora Fauna


Frysl‚n, Westergo

Landschap van Westergo:

↓ IJsselmeerkust
↓ Historische dijken
↓ Steden
↓ Dorpen
↓ Staten en Stinzen
↓ Agrarisch landschap

Jorwert

- IJsselmeerkust

Dijkhuisje bij Koarnwert

- Historische dijken

Slachte bij Kubaard in het voorjaar

- Steden

Elf Friese plaatsen hebben zich dankzij de ligging aan handelsroutes tot stad kunnen ontwikkelen. Vooral een ligging aan het water was gunstig. Via het water was een levendige handel rond de Noordzee mogelijk. De eerste plaats die stadsrechten kreeg, was Starum (1118), de laatste was Boalsert (1455). Van de 11 steden liggen er 8 in Westergo. De steden zijn niet de grootste plaatsen in Frysl‚n maar hadden wel een sleutelrol in de handel.

Snits, Sneek - Lege GeaŽn Drylts, IJlst Drylts, molen de Rat Starum, Stavoren Hylpen, Hindeloopen Hylpen - Hindeloopen, Nieuwstad Hindeloopen, Nieuwstad 38 Gebouw Irene Warkum, Workum Warkum - Workum, Blazerhaven Boalsert, Bolsward Harns, Harlingen Harns, Harlingen - Willemshaven Frentsjer, Franeker

- Dorpen

De meeste nederzettingen in het zeekleigebied zijn vroeg ontstaan als terpdorpen, vele zelfs al ver voor de Middeleeuwen. Markant element in een Terpdorp is de Kerk, vrijwel altijd dominant aanwezig in het centrum van het dorp, op de terp.

Jorwert, Jorwerd Hinnaard, Hennaard Hķns, Huins KŻbaard, Kubaard Kerk van Swichum Kerk met Pastorie, Leons Waaksen Waaksens kerkdeur Waaksens kerkinterieur Kerkmuur van Kimswert Hidaard Burchwert, Burgwerd GoaiÔngea, GoŽnga - Lege GeaŽn

- Staten en Stinzen

Staten en stinzen waren de huizen van de Friese Adel en welvarende families. Er stonden honderden in Frysl‚n. Vaak is niet meer over dan een naam op papier, een vermelding op een oude kaart of een afwijking in het patroon van de verkaveling. Ik beperk mij tot een selectie van enkele fotografeerbare sporen en objecten.

Stinswier bij Sexbierrum Poptaslot met poortgebouw Poptaslot Epemastate Park Jongemastate Great Dearsum Martenahuis, Frentsjer

- Agrarisch landschap

Kop-hals-rompboerderij Stelp bij Boazum Friese stal Buiten Koeien melken
Fryslansite ©Hendrik van Kampen