wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Ontginning Westergo Oostergo Polders Flora Fauna


Landschap van Oostergo:

Fryslân, Oostergo
Klik op het kaartje voor meer info

Oostergo is één van de Friese Kwartieren. Het gebied is een kwelder die is aangeslibd rond een noordelijke uitloper van het Drents-Friese keileemplateau. De zuidgrens van Oostergo was de Boorne. Door een brede slenk tussen kwelder en zandgrond waterde het gebied af via twee geulen, De Noorder Ee en de Zuider Ee. In het oosten is de kwelder sterk aangegroeid tot aan de monding van de riviertjes Lauwers en Hunze. Later is de zee via deze riviertjes diep landinwaarts binnengedrongen. De hoog opgslibde kwelder biedt een prima bodem voor akkerbouw, in de lagere slenk overheerst de Melkveehouderij.

↓ Steden
↓ Dorpen
↓ Staten en Stinzen

Landschap bij Blije Ploegen rond 1938 Ploegen rond 2007 Aardappels rooien met de hand Holwerdervaart bij Lichtaard Huisje in de sneeuw bij Morra Bouwlandschap bij Nes Polder de Olifant Landschap bij Sibrandahűs Holwert Medwerterwei Boerderij in landschap bij Waaksens Slapedijk bij Fiskbourren Koaterhústerwei bij Wierum

- Steden

In Oostergo liggen 2 van de 11 steden van Fryslân, Ljouwert (Leeuwarden) en Dokkum.

Ljouwert, Leeuwarden - de Oldehove Opgraving op de terp Oldehove Ljouwert, Grote Kerk Ljouwert, Grote Kerkstraat Ljouwert, Grote en Kleine Hoogstraat Ljouwert, Bolwerk Ljouwert, Emmakade Ljouwert, Stationsweg Ljouwert, Oude Veemarkt Ljouwert, Leeuwarden Ljouwert, Leeuwarden Ljouwert, Leeuwarden Ljouwert, Leeuwarden Ljouwert, Leeuwarden Dokkum, Kleindiep Dokkum Dokkum, Zeldenrust 1941 Dokkum, winter Dokkum, admiraliteitshelling Dokkum, de Zijl

- Dorpen

De meeste nederzettingen in het zeekleigebied zijn vroeg ontstaan als terpdorpen, vele zelfs al ver voor de Middeleeuwen. Markant element in een Terpdorp is de Kerk, vrijwel altijd dominant aanwezig in het centrum van het dorp, op de terp.

Kerk van Swichum Jelsum Britsum Hijum Hallum met de kerk in het centrum Ferwert, Ferwerd Burdaard, Birdaard Hegebeintum, Hogebeintum Kerk van Jannum Wânswert, Wanswerd Peazens, Peasens

- Staten en Stinzen

Staten en stinzen waren de huizen van de Friese Adel en welvarende families. Er stonden honderden in Fryslân. Vaak is niet meer over dan een naam op papier, een vermelding op een oude kaart of een afwijking in het patroon van de verkaveling. Ik beperk mij tot een selectie van enkele fotografeerbare sporen en objecten.

Torenstins Veenwouden Allemastate Aldwâld Dekemastate Martenastate Keimpemastins Opgraving Camminghaburg Terrein van Hinnemastate
Fryslansite ©Hendrik van Kampen