wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Ontginning Westergo Oostergo Polders Flora Fauna


Landschap van Oostergo:

Fryslân, Oostergo
Klik op het kaartje voor meer info


de Kwelderwal langs het Wad

Oostergo wordt in het zuiden en westen begrensd door het riviertje de Boorne, in het oosten ligt het Lauwersmeer. In het gebied liggen zowel klei- als zandlandschappen. We kijken in dit blok naar het kleilandschap die een 15 Km brede zone rond een uitloper van het Drents-Friese keileemplateau vormt. In de kustzone van de Waddenzee ligt een grote kwelderwal die al rond 500 v.Chr. bewoond was.

↓ Zuidelijk van Ljouwert
↓ De kweldervlakte
↓ Oostdongeradeel
↓ Steden
↓ Staten en Stinzen

Jelsum Britsum Hijum Hallum met de kerk in het centrum Ferwert, Ferwerd Landschap bij Blije Holwert, Holwerd Holwert Medwerterwei Boerderij in landschap bij Waaksens Ploegen rond 2007 Ternaard Slapedijk bij Fiskbourren Wierum Koaterhústerwei bij Wierum Bouwlandschap bij Nes Nes, Noardeast Fryslân
↑ Zuidelijk van Ljouwert

Schema van terpen, dijken en polders

Kerk van Swichum Wergea, Warga Rustende Koeien Kalveren voeren Melkbussen spoelen op het stap Buiten Koeien melken Hooischudden met Paard Schaftpauze in het veld Slootschonen Raerd, Rauwerd
↑ De kweldervlakte

Tussen de grote kwelderwal en de hogere zandgronden ligt een lage kweldervlakte. Centraal in dit gebied ligt de Dokkumer Ee. Hij bestaat uit twee natuurlijke geulen die in het midden verbonden zijn door een vaart die is gegraven om de waterafvoer te verbeteren. De Dokkumer Ee is daarmee ook een belangrijke vaarverbinding tussen Ljouwert en Dokkum geworden.

Kerk van Jannum Raarder Feart Holwerdervaart bij Lichtaard Landschap bij Sibrandahûs Burdaard, Birdaard Hegebeintum, Hogebeintum Polder de Olifant Molen de Olifant Wânswert, Wanswerd
↑ Oostdongeradeel

Oostdongeradeel wordt in het westen begrensd door de Peazens, in het zuiden door het Dokkumerdiep en in het oosten door het Lauwersmeer. De kwelder was hier aanvankelijk lager dan meer westelijk. De zee had veel invloed in een landschap met geulen, prielen en kleinere kwelderwallen. Dokkum had via de Peazens een open verbinding met Zee. Rond het begin van de Christelijke jaartelling ontstond de Lauwerszee en begon de kwelder hier op te slibben. De Peazens verzandde, de afwatering van noordoost Fryslân moest vanaf 1450 via het Dokkumerdiep naar de Lauwerszee.

Lauwersmeer, Ezumakeeg Esonstad Lauwersmeergebied Dokkumer Grootdiep Dokkumer Nieuwe Zijlen Eanjum, Tsjerkestrjitte Eanjum broeken met bloemen Eanjumerkolken, Anjumerkolken Kooiplas, van Asperen eendenkooi Vangpijp, van Asperen eendenkooi Peazens, Peasens Huisje in de sneeuw bij Morra Moarre, Morra Eestrum, Oostrum Ie, Ee - panoramafoto Ie Grutte Loane Ie Sytse Klasea Steech
↑ Steden

In Oostergo liggen 2 van de 11 steden van Fryslân, Ljouwert (Leeuwarden) en Dokkum. De steden zijn met elkaar verbonden door een goed vaarwater, de Dokkumer Ee. De Dokkumere Ee bestaat uit twee delen. Eén deel waterde af naar het zuiden en stroomde bij Ljouwert in de Middelzee, het andere deel waterde via Dokkum af op de Lauwerszee. De twee delen zijn in de 13e eeuw doormiddel van een vaart bij Burdaard met elkaar verbonden.

Ljouwert, Leeuwarden - de Oldehove Opgraving op de terp Oldehove Ljouwert, Grote Kerkstraat Ljouwert, Grote en Kleine Hoogstraat Ljouwert, Bolwerk Ljouwert, Emmakade Ljouwert, Stationsweg Ljouwert, Oude Veemarkt Ljouwert, Leeuwarden Ljouwert, Leeuwarden Ljouwert, Leeuwarden Ljouwert, Leeuwarden Love Jaume Plensa Dokkum, Kleindiep Dokkum, Zeldenrust 1941 Dokkum Dokkum, winter Dokkum, admiraliteitshelling Dokkum, de Zijl
↑ Staten en Stinzen

Staten en stinzen waren de huizen van de Friese Adel en welvarende families. Er stonden honderden in Fryslân. Vaak is niet meer over dan een naam op papier, een vermelding op een oude kaart of een afwijking in het patroon van de verkaveling. Ik beperk mij tot een selectie van enkele fotografeerbare sporen en objecten.

Torenstins Veenwouden Allemastate Aldwâld Dekemastate Keimpemastins Martenastate Opgraving Camminghaburg Terrein van Hinnemastate
Fryslansite ©Hendrik van Kampen