wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling Ontginning Westergo Oostergo 11 Steden Polders Flora Flora Fauna


Fauna van de Kleistreek:

Wintergasten

In de winter gebruiken noordelijke vogels Nederland om te overwinteren. Veel eenden en ganzen houden van de openheid van de kleistreek maar ze zitten ook op zand en veen. De beschikbaarheid van voedsel is bepalend. Sommige blijven maar er zijn ook soorten die doortrekken. Dan zijn er ook vogels die afhankelijk van het weer van zuid naar noord op en neer gaan. Het aantal wintergasten loopt terug door het opwarmende klimaat. Veel vogels kiezen voor een noordelijker plek. Tussen de grote goepen zitten soms dwaalgasten, soorten die je hier zelden ziet. Ze zijn afgedwaald of meegevlogen met de groep.

Broedvogels van open land
Cultuurvolgers
Vier
Vijf

Brandgans, Branta leucopsis Brandganzen voor een boerderij Brandganzen in de sneeuw Toendrarietgans, Anser serrirostris Kleine Rietgans, Anser brachyrhynchus Kolgans, Anser albifrons Roodhalsgans, Branta ruficollis Dwerggans, Anser erythropus Groepje Dwergganzen in een weiland met hek Sneeuwgans, Anser caerulescens Kleine Zwaan, Cygnus columbianus Binnen een groep Kleine Zwanen hebben families een conflict Wilde Zwaan, Cygnus cygnus Familiegroep Wilde Zwanen op het ijs Wilde Zwanen in een berijpt landschap Brilduiker, Bucephala clangula Grote Zaagbek, Mergus merganser Middelste Zaagbek, Mergus serrator Nonnetje, Mergellus albellus Smient, Mareca penelope Wintertaling, Anas crecca Topper, Aythya marila Rustende Toppers op het IJsselmeer IJseend, Clangula hyemalis Goudplevier, Pluvialis apricaria Keep, Fringilla montifringilla Kramsvogel, Turdus pilaris Koperwiek, Turdus iliacus
↑ Broedvogels van open land

Er zijn geen vogels die specifiek voor de kleistreek kiezen om te broeden. De soorten die het wel doen houden van open ruimte en broeden ook op kwelders van het Wad of in het open landschap van de Veenweide. Ze baseren de keuze voor hun broedplek vooral op de inrichting van het gebied, voedsel, de vegetatie en de hoogte van het waterpeil.

Krooneend, Netta rufina Wilde Eend, Anas platyrhynchos Grutto, Limosa limosa Kievit, Vanellus vanellus Tureluur, Tringa totanus Kluut, Recurvirostra avosetta Roek, Corvus frugilegus Spreeuw, Sturnus vulgaris
↑ Cultuurvolgers

Cultuurvolgers broeden in en rond steden en dorpen, enkele hebben een groot deel van hun natuurlijke schuwheid verloren. Er is een aanzienlijke overlap met de soorten die in het blokje hierboven staan.

Groenling, Chloris chloris Huismus, Passer domesticus Kleine Plevier, Charadrius dubius Merel, Turdus merula Zwarte Roodstaart, Phoenicurus ochruros Leeg Ekster, Pica pica Kauw, Coloeus monedula Broedende Kauwen in een galmgat Zwarte Kraai, Corvus corone Meerkoeten in een Wak Waterhoen, Gallinula chloropus
↑ Vier

Leeg
↑ Vijf

Leeg
↑ Top

Fryslansite ©Hendrik van Kampen