Wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling eilanden waddenzee vastelandkwelders flora & fauna fauna


Fauna van de Wadden:

Vogels in het landschap

Vele duizenden vogels doen de Waddenzee aan op hun trektocht in voor- en najaar. Ze vinden op het Wad een rijk bodemleven en kunnen hier op krachten komen om verder te trekken. Veel vogels blijven hier ook overwinteren. Een selectie foto's die een beeld geven van de soorten vogels, de aantallen en hoe ze het Wad gebruiken.

↓ Steltlopers
↓ Zangvogels
↓ Meeuwen & Sterns
↓ Eenden & Ganzen
↓ Roofvogels
↓ Overig

Ganzen voor de ondergaande Zon Rotganzen op trek boven de Noordzee Tureluurs rusten bij een Priel Bontbekplevieren landen op het droge slik Zilverplevieren op hoogwatervluchtplaats Kluten vliegen voor een zeilboot op het Wad Opvliegende Kluten Foeragerende Bonte strandlopers Rustende Bonte strandlopers Bonte strandlopers boven de kwelder Steltlopers vliegen in een storm Groet groep vliegende strandlopers Hoogwatervluchtplaats in de nazomer Hoogwatervluchtplaats in de winter Kanoeten rusten op het Wad HVP met Rosse grutto's bij Seeryp Wulpen vliegen over het Wad
↑ Steltlopers

Foto's en portretten van de bekendste op het Wad voorkomende steltlopers. Enkele daarvan broeden ook in Nederland, de meeste zijn doortrekkers en wintergasten.

Kluut - Recurvirostra avosetta Kluut - Recurvirostra avosetta, foerageren Kluut - Recurvirostra avosetta, paartje Bosruiter portret Bosruiter, Tringa glareola Groenpootruiter, Tringa nebularia - portret Groenpootruiters rust Groenpootruiter foerageren Oeverloper, Actitis hypoleucos Foeragerende Oeverloper Tureluur, Tringa totanus - portret Tureluur foerageren Portret van een Witgatje Witgat, Tringa ochropus Zwarte ruiter, Tringa erythropus - portret Zwarte ruiter broekleed Zwarte ruiter winter Zwarte ruiter juveniel Drieteenstrandloper, Calidris alba Kanoet, Calidris canutus Bonte strandloper, Calidris alpina Kleine strandloper, Calidris minuta Krombekstrandloper, Calidris ferruginea Temminck strandloper, Calidris temminckii Paarse strandloper, Calidris maritima Steenloper, Arenaria interpres Bontbekplevier op de kwelder Bontbekplevier, Charadrius hiaticula - portret Goudplevier, Pluvialis apricaria Zilverplevier, Pluvialis squatarola Scholekster, Haematopus ostralegus Rosse grutto, Limosa lapponica Wulp, Numenius arquata Regenwulp, Numenius phaeopus Regenwulp, Numenius phaeopus - portret
↑ Zangvogels

De Graspieper is een broedvogel die een voorkeur heeft voor kwelders en kleigronden. Wat betreft de Veldleeuwerik is de situatie in broedgebieden binnendijks zodanig achteruit gegaan dat kwelders samen met de Drentse veenkloniŽn een laatste bolwerk zijn geworden. De andere soorten zijn wintergasten die je vrijwel uitsluitend dicht bij zee aantreft.

Graspieper, Anthus pratensis Veldleeuwerik, Alauda arvensis Strandleeuwerik, Eremophila alpestris Frater, Linaria flavirostris Groepje Fraters op een hek Foeragerende Sneeuwgorzen Sneeuwgors, Plectrophenax nivalis Oeverpieper, Anthus petrosus
↑ Meeuwen & Sterns

Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus Kokmeeuw in winterkleed voor een glinsterende zee Stormmeeuw, Larus canus Grote Mantelmeeuw, Larus marinus Kleine Mantelmeeuw, Larus fuscus Zilvermeeuwen in de branding aan het strand Portret van een Zilvermeeuw, Larus argentatus Drieteenmeeuw, Rissa tridactyla Dwergmeeuw, Hydrocoloeus minutus Grote Stern, Thalasseus sandvicensis Grote Sterns op de Noordsvaarder Visdief, Sterna hirundo Baltsende Visdiefjes Noordse Stern, Sterna paradisaea Dwergstern, Sternula albifrons
↑ Eenden & Ganzen

In dit blokje enkele foto's van soorten die sterk aan de Wadden gebonden zijn. In de winter worden Frysl‚n en de Wadden door grote groepen ganzen en eenden gebruikt om te overwinteren. Veel van deze soorten zijn vegetariers en vooral geÔnteresseerd in gras en restanten op akkers. Hoewel er in de winter ook op de Wadden groepen ganzen en eenden zitten, vind je de foto's bij: Zeeklei- Fauna.

Rotganzen in de vlucht Rotgans, Branta bernicla Brandganzen op de kwelder Brandganzen in een slenk Bergeend, Tadorna tadorna Juveniele Bergeend Bergeend kuiken Bergeenden op ondergelopen kwelder Spoor dat is achtergelaten door een foeragerende Bergeend Eider, Somateria mollissima CrŤche van Eidereenden
↑ Roofvogels

Roofvogels kan je overal tegenkomen waar ook veel prooi aanwezig is. Op de kwelders heb je een goede kans de soorten te treffen die in dit blokje worden getoont.

Velduil,  Asio flammeus Blauwe kiekendief, Circus cyaneus Blauwe kiekendief, Circus cyaneus Slechtvalk, Falco peregrinus Smelleken, Falco columbarius
↑ Overig

Gewone Zeehond Brakwatergrondel, Pomatoschistus microps
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen