wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Ontginning van het Laagveen Rond de Friese Meren Vervening Natuurgebieden Flora van het veen Fauna van het veen


Fauna van het Laagveen:

Vogels van Veenweide

Veel vogels van de veenweide broeden ook in de open gebieden op de klei. De openheid, begroeiing, het waterpeil en de aanwezigheid van beschermde gebieden is van grotere invloed dan de grondsoort.

↓ Meren en Plassen
↓ Vogels van Rietmoerassen
↓ Vogels van Moerasbos
↓ Zoogdieren

Grutto portret Grutto in het bedauwde gras Grutto in bloemrijk grasland Grutto kuiken Grutto kuikens in tegenlicht Grutto, landing op een paal Grutto grasland Grutto, verdediging van het broedterrein Slobeend, Spatula clypeata Slobeenden in de vlucht Watersnip, Gallinago gallinago Watersnip als weidevogel op een hek Portret van een Watersnip Roepende Watersnip in het broedterritorium Territoriale vlucht van een Watersnip Tureluur, Tringa totanus Kemphaan, Calidris pugnax
↑ Meren en Plassen

Op de wat grotere meren, plassen en vaarten leven de echte watervogels die vrijwel al hun tijd op het water doorbrengen. Vooral de Fuut is perfect aangepast aan dit leven. De poten staan zo ver naar achter dat de vogel op land erg onhandig is. Door de geringe schuwheid en de uitgebreide balts zijn Futen opvallende vogels in het veld.

Fuut, Podiceps cristatus Territoriaal gedrag van de Fuur Balts van de Fuut - Kathouding Balts van de Fuut - benadering Balts van de Fuut - kopschudden Balts van de Fuut - pinguÔndans Paringsritueel van de Fuut - bestijghouding Paringsritueel van de Fuut - invitatiehouding Fuut juveniel, Podiceps cristatus Fuut in herfstlandschap Meerkoet, Fulica atra Meerkoet, Fulica atra - juveniel Krakeend, Mareca strepera Kuifeend, Aythya fuligula Zomertaling, Spatula querquedula Aalscholver, Phalacrocorax carbo Aalscholver in boom Grote Zilverreiger, Ardea alba Zwarte Stern, Chlidonias niger
↑ Vogels van Rietmoerassen

Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus Baardman, Panurus biarmicus Blauwborst, Luscinia svecica Kleine karekiet, Acrocephalus scirpaceus Rietgors, Emberiza schoeniclus Snor, Locustella luscinioides Sprinkhaanzanger, Locustella naevia Fitis, Phylloscopus trochilus Bruine Kiekendief, Circus aeruginosus Porseleinhoen, Porzana porzana Waterral, Rallus aquaticus Roerdomp, Botaurus stellaris Grauwe Ganzen vallen in Grauwe Gans, Anser anser IJsvogel, Alcedo atthis Koekoek, Cuculus canorus Spreeuwenzwerm
↑ Vogels van Moerasbos

Tjiftjaf Winterkoning Matkop Pimpelmees Koolmees Grote Bonte Specht
↑ Zoogdieren

Reebok ReeŽn in de Mist Ree met Rietpluimpjes Reegeit in een landschap ReeŽn bij een Houtwal
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen