Jan-Durkspolder
Jan-Durkspolder, Oudega, Oude venen, Alde feanen, Watersnippen, Mist, Sloot, Gele Plomp, it Fryske gea
© Hendrik van Kampenfoto bestellen